مواد ش م ا اکس داس ون و اکس داس ون آند بر رو پروف ل آلوم ن وم

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛"> < img="" src="/ محتوا / آپلود / 201752349 / 201706051021131778449.jpg" عنوان="360 20170605102558395.jpg" alt="با 360 20170605102558395.jpg" سبک="شناور: سمت چپ؛"> اکس داس ون درمان پروف ل آلوم ن وم است . Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: اکس داس ون ش م ا و اکس داس ون الکتروش م ا (معمولا به عنوان اکس داس ون آند شناخته م شود) در

<سبک دهانه="فونت خانواده: به دو دسته تقس م م شوند: 14px؛ "> لا ه غشاء به دست آمده توسط درمان اکس داس ون ش م ا نازک تر است و ضخامت کل 0. 5 م کرون -4 متر است. ک ف ت مقاوم در برابر سا ش، مقاومت در برابر خوردگ آن پا ن تر از ف لم اکس داس ون آند است. و اکس داس ون به طور کل مواد ش م ا مناسب برا تنها بودن استفاده نم شود. توانا ف لم جذب آن خوب است، پس آن به طور عمده به عنوان پا ه از نقاش استفاده م شود در

<دهانه سبک="فونت خانواده:. Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px ؛ "> اکس داس ون آند ، از سو د گر، ضخامت ف لم در مورد 5/20 م کرون با سخت خوب، حرارت خوب و properity عا ق (ضخامت ف لم اکس د آند سخت م تواند 60-200 م کرون برسد). و مقاومت در برابر خوردگ بالاتر از ف لم اکس د ش م ا است. ا ن شهر همچن ن دارا ظرف ت جذب بس ار خوب با توجه به ساختار متخلخل در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛">. اکس داس ون ش م ا درمان ن از به تجه زات ساده، عملکرد مناسب، راندمان تول د بالا و هز نه کم است. ط ف گسترده ا از کاربرد آن را پوشش م دهد بخش ها بزرگ و مونتاژ اجزاء (مانند نقطه جوش پروف ل آلوم ن وم، آلوم ن وم قطعات پرچ ن، لوله ها بلند و بار ک آلوم ن وم، و غ ره). پس از اکس داس ون ش م ا ، پوشش طور موثر م تواند مقاومت در برابر خوردگ از ا ن قطعات بهبود در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛" .=""> خواص جامع از & nbsp؛ در ف لم اکس داس ون آند در پروف ل آلوم ن وم مورد بهتر از ف لم اکس داس ون ش م ا هستند، و برنامه ها کاربرد اصل عبارتند از: در

<دهانه سبک="فونت خانواده: با Arial ، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> (1) حفاظت. بهبود سا ش مقاوم در برابر، و قطعات مقاوم در برابر آب و هوا مقاوم در برابر خوردگ در

<سبک دهانه="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> (2) دکوراس ون. ساخته شده از ف لم نور طب ع ، به عنوان ک ف لم رنگ در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛"> (3) برق. به عنوان ک خازن د الکتر ک، س م آلوم ن وم ف لم سد س م پ چ، هر ضخامت م کرون م تواند ولتاژ 25V مقاومت در برابر در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ font-. اندازه: 14px؛ "> (4) چسبندگ با پوشش ها آل به عنوان لا ه پا ن بهبود در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ font- اندازه: 14px؛ "> (5) بهبود چسبندگ با پوشش غ ر آل به عنوان پا ن از آبکار و م نا دندان در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، sans- سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> (6) در توسعه از د گر استفاده ها کاربرد ، رسوب آل اژ مغناط س در غشاء متخلخل به عنوان عناصر حافظه، ه ئت مد ره جذب خورش د ، ف لم سخت فوق العاده بالا، ف لم روغن کار خشک، ف لم کاتال زور و . بنابرا ن در در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛"> بنابرا ن، درمان اکس داس ون از محصولات آل اژ آلوم ن وم است به طور گسترده ا در صنعت ساخت و ساز، هوانورد و هوافضا صنعت استفاده م شود، ک الکتر ک دوم صنعت الکترون ک، صنا ع غذا ، ش م ا و صنا ع دارو ، صنعت حمل و نقل و غ ره و nbsp؛ است

در
از

در
از

یک جفت: نه

بعدی: طبقه بند پروف ل آلوم ن وم

Contact Us
Wuxi XSX فلزی مواد شرکت, با مسئولیت محدود
Tel: +86 510 6653 3350
Address: Hongta Indutstrial منطقه، شهر Gaocheng، Yixing، 214201، جیانگسو چین
ارتباطات
ثبت نام برای به روز رسانی ها منحصر به فرد
آخرین پیشنهاد های ویژه و تخفیف اطلاعات به آدرس ایمیل شما فرستاده شده است.
Wuxi XSX مواد فلزی شرکت, با مسئولیت محدود