طبقه بند پروف ل آلوم ن وم

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛"> طبقه بند پروف ل آلوم ن وم کن د

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛"> بر اساس برنامه ها کاربرد پروف ل آلوم ن وم، آنها را م توان به دسته ها ز ر تقس م م شوند: در

<دهانه سبک="فونت خانواده: AR IAL، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 1 مشخصات آلوم ن وم برا ساخت و ساز (به درها و پنجره ها و د وارها پرده تقس م) در

<دهانه سبک=".." "="" فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" -serif؛="" اندازه="" فونت:="" 14px؛="" "=""> 2 ه ت س نک و راد و اکت و، پروف ل آلوم ن وم برا اتلاف گرما در

<دهانه سبک=".." "="" فونت="" خانواده:="" arial،="" دخان،="" بدون="" سر="" ف؛="" اندازه="" فونت:="" 14px؛="" "..=""> 3 فر م سازه پروف ل آلوم ن وم، آنها را در شکل سطح مقطع متفاوت در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان ، بدون دندانه؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 4 پروف ل صنعت : عمدتا در ماش ن آلات و تجه زات اتوماس ون استفاده م شود، آب بند اسکلت، مانند خط لوله تسمه نقاله، بالابر، دستگاه توز ع، تجه زات تست و غ ره، ماش ن آلات صنعت الکترون ک و تم ز-اتاق. در

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 5 صنا ع روشنا : پروف ل آلوم ن وم به طور گسترده ا در روشنا LED برا عملکرد خوب خود را به عنوان پوسته استفاده کن د

در
از

<دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> و با توجه به آل اژ، آلوم ن وم categoried به شرح ز ر: در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> آل اژ آلوم ن وم 1024، 2011، 6063، 6061، 6082، 7075 و د گر نمرات آل اژ، که 6XXX هستند شا ع تر ن استفاده از ک کلاس ها مختلف در ترک ب فلزات مختلف در Xmetals متفاوت و ما استفاده 6XXX و 7xxx ب شتر برا پروف ل ها صنعت ، پروف ل خودرو و پروف ل LED و غ ره اکثر پروف ل مطابق با پردازش نقاش ها مشتر واقع م باشد. در

در
از

در <دهانه سبک="فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> و با توجه به شرا ط سطح درمان، ما طبقه بند ز ر است: در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 1 Linished ا سندبلاست در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 2 أنودة در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 3 پوشش الکتروفورت ک و nbsp؛ در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 4 پودر پوشش در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون سر ف؛ اندازه فونت: 14px؛ "> 5 دانه چوب انتقال چاپ و nbsp؛ در

در
از

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Arial، دخان، بدون دندانه؛ اندازه فونت: 14px؛ "> در صورت که هر گونه سوال فن در اکستروژن آلوم ن وم و درمان به سطح بالا وجود دارد، لطفا با ما تماس بگ ر د و ت م فن ما م خواهم به شما با ک راه حل راض در هر زمان ارائه در


از

Contact Us
Wuxi XSX فلزی مواد شرکت, با مسئولیت محدود
Tel: +86 510 6653 3350
Address: Hongta Indutstrial منطقه، شهر Gaocheng، Yixing، 214201، جیانگسو چین
ارتباطات
ثبت نام برای به روز رسانی ها منحصر به فرد
آخرین پیشنهاد های ویژه و تخفیف اطلاعات به آدرس ایمیل شما فرستاده شده است.
Wuxi XSX مواد فلزی شرکت, با مسئولیت محدود